ROCKET HIVE

Regulamin szkoleń

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

 • Organizator – Bee Talents P. S. A.
  z siedzibą w Poznaniu, ul. Mostowa 38/12, REGON: 367091900, NIP: 7792463296, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000950994;
 • Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgłoszenia uczestników na szkolenia i zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie,
 • Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu, zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Rocket Hive, pod adresem internetowym https://rockethive.pl/.
 • Rezerwacja miejsca na szkolenie – jest to rezerwacja miejsca na szkoleniu poprzez odpowiednie zgłoszenie drogą mailową lub poprzez stosowną platformę, bez względu na uregulowanie należności wynikającej z ww. zdarzenia, 
 • Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie informacji drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) przez Osobę zgłaszającą na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu,
 • Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie Formularz Zgłoszeniowy przygotowany przez Organizatora i znajdujący się w opisie wybranego szkolenia
 • Dzień wolny od pracy – rozumie się przez to dzień wolny w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2015 poz. 90) oraz soboty.
 • Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku niebędący dniem wolnym od pracy,
 • Szkolenie – szkolenie organizowane przez Bee Talents Sp. z o.o. Sp. k. 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Bee Talents P. S. A. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej Rocket Hive pod adresem internetowym https://rockethive.pl/.
 3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca na szkolenie wskazane w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji szkolenia oraz niniejszego regulaminu. 
 4. Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O skuteczności zgłoszenia decyduje ich kolejność. W przypadku wybranych szkoleń, możliwe jest weryfikowanie wiedzy potencjalnych uczestników pod kątem dopasowania do nich treści szkolenia. 
 5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu przez Zgłaszającego na szkolenie.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub miejsca szkolenia do 48 h przed jego rozpoczęciem w obrębie tego samego miasta, a w przypadku zmiany miasta – w terminie do 5 dni roboczych przed szkoleniem. 
 7. W przypadku odwołania szkolenia, Bee Talents zobowiązuje się do zwrotu płatności, a także wystawienia stosownej faktury korekty, jeśli taki obowiązek wystąpi na gruncie przepisów prawa podatkowego.

2. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacji ze rezerwacji miejsca na szkolenie należy dokonać, najpóźniej na pięć dni roboczych przed terminem rozpoczęcia warsztatów, przesyłając do Organizatora oświadczenie informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej na adres: rockethive@beetalents.com.
 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę otrzymania przez Organizatora na wskazany adres poczty elektronicznej oświadczenia o rezygnacji. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się pierwszy następujący po nim dzień roboczy.
 3. Nie ma możliwości zrezygnowania z rezerwacji miejsca na szkolenie w terminie krótszym niż pięć dni roboczych.  
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby Uczestników na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. We wskazanych przypadkach Zgłaszający na szkolenie otrzymuje zwrot całej zapłaconej ceny za szkolenie albo może wziąć udział w szkoleniu w kolejnym terminie. Zgłaszający na szkolenie powinien dokonać wyboru pomiędzy zwrotem ceny a chęcią uczestnictwa w kolejnym szkoleniu w najpóźniej do dnia, w którym szkolenie miało się odbyć pierwotnie.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie pokrywa on kosztów wykupionego wcześniej transportu Uczestnika na miejsce szkolenia.

3. Warunki uczestnictwa

 1. Szkolenie odbywa się w miejscu i o godzinie wskazanej przez organizatora w mailu potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie, które odbywać się będzie w miejscu podanym w mailu potwierdzającym uczestnictwo.
 2. Szkolenie trwa 8 godzin następujących po sobie.
 3. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00zakończenie szkolenia planowane jest na godz. 17:00. Powyższe ramy czasowe obejmują 8 godzin szkolenia łącznie z przerwą obiadową oraz kawową. 
 4. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, certyfikaty uczestnictwa, posiłki i przerwy kawowe. Jednocześnie organizator nie zapewnia transportu do ani z miejsca szkolenia, a także nie zapewnia noclegów jego trakcie.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych i certyfikatów.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do nieudostępniania publicznie materiałów otrzymanych w ramach szkolenia, a także treści zarejestrowanych w trakcie szkolenia. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia, Uczestnik szkolenia zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) za każde naruszenie.

4. Płatności za szkolenia

 1. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, a także koszty posiłków.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest jego opłacenie. Płatność dokonana zostanie przez odpowiedni formularz lub na podstawie faktury pro-formy. 

5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bee Talents sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Matejki 46/3 (60-767). Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze współpracą i komunikacją pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem, a tymi danymi mogą być: 
  1. Imię i nazwisko, 
  2. Miejsce zatrudnienia, 
  3. Adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego. 
 2. Pozostałe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. 

6. Postanowienia końcowe

 1. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco przekazywane drogą e-mail.
 2. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym jest odpowiedni sąd dla siedziby Bee Talents w momencie rezerwacji miejsca na szkolenie. 
 3. Regulamin obowiązuje wobec wszystkich rezerwacji zgłoszonych od dnia 01.12.2019. 
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 5 dni od daty udostępnienia ich na stronie rockethive@beetalents.com.

DOŁĄCZ DO NAS NA FB

rockethive@beetalents.com

Bee Talents P. S. A.
ul. Mostowa 38/12
61-854 Poznań

Wspieramy

© 2022 Rocket Hive | Powered by Bee Talents