ROCKET HIVE

Regulamin szkoleń

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

 • Organizator – Bee Talents Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 46, lok. 3, REGON 367091900, NIP 7792463296, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000674119  7792463296
 • Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu, zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Rocket Hive, pod adresem internetowym https://rockethive.pl/.
 • Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie informacji drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) przez Osobę zgłaszającą na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu,
 • Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgłoszenia uczestników na szkolenia i zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie,
 • Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie Formularz Zgłoszeniowy przygotowany przez Organizatora i znajdujący się w opisie wybranego szkolenia
 • Dzień wolny od pracy – rozumie się przez to dzień wolny w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz sobotę.
 • Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku niebędący dniem wolnym od pracy.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Bee Talents Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Poznaniu.
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej Rocket Hive pod adresem internetowym https://rockethive.pl/.
 3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu szkolenia określonego w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji szkolenia oraz niniejszego regulaminu.
 4. Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu przez Zgłaszającego na szkolenie.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia do 48 h przed jego rozpoczęciem i równocześnie zobowiązuje się do wyznaczenia nowego terminu szkolenia lub zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu na konto, z którego uczestnik dokonał rzeczonej opłaty, wpłaconej przez Zgłaszającego na szkolenie.

2. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać, najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów, przesyłając do Organizatora oświadczenie  informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej na adres: rockethive@beetalents.com.
 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę otrzymania przez Organizatora na wskazany adres poczty elektronicznej oświadczenia o rezygnacji.  
 3. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się pierwszy następujący po nim dzień roboczy.
 4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest wskazać podmiot, który w zastępstwie zgłoszonych Uczestników weźmie udział w szkoleniu. Jeśli Zgłaszający na szkolenie nie wskaże zastępcy, zobowiązany jest do uiszczenia 75% wartości ceny za szkolenie. Organizator dokona zwrotu pozostałej kwoty stanowiącej równowartość 25% ceny za szkolenie na konto, z którego uczestnik dokonał rzeczonej zapłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby Uczestników na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. We wskazanych przypadkach Zgłaszający na szkolenie otrzymuje zwrot całej zapłaconej ceny za szkolenie albo może wziąć udział w szkoleniu w kolejnym terminie. Zgłaszający na szkolenie powinien dokonać wyboru pomiędzy zwrotem ceny a chęcią uczestnictwa w kolejnym szkoleniu w najpóźniej do dnia, w którym szkolenie miało się odbyć pierwotnie.
 6. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie pokrywa on kosztów wykupionego wcześniej transportu Uczestnika na miejsce szkolenia.

3. Warunki uczestnictwa

 1. Szkolenie odbywa się w miejscu i o godzinie wskazanej przez organizatora w mailu potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie, które odbywać się będzie w miejscu podanym w mailu potwierdzającym uczestnictwo.
 2. Szkolenie trwa 8 godzin następujących po sobie.
 3. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00zakończenie szkolenia planowane jest na godz. 17:00. Powyższe ramy czasowe obejmują 8 godzin szkolenia plus przerwa obiadowa, plus przerwy kawowe.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, certyfikaty uczestnictwa, posiłki i przerwy kawowe.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych i certyfikatów.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do nieudostępniania publicznie materiałów otrzymanych w ramach szkolenia, a także treści zarejestrowanych w trakcie szkolenia.
 7. W przypadku naruszenia ust. 6 Uczestnik szkolenia zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) za każde naruszenie.

4. Płatności za szkolenia

 1. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, a także koszty posiłków.
 2. Organizator nie zapewnia transportu na miejsce szkolenia ani z miejsca szkolenia,  a także nie zapewnia noclegów w trakcie szkolenia.
 3. Podstawą do uiszczenia ceny za szkolenie jest faktura proforma.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie pełnej wpłaty na konto o numerze 72 1050 1520 1000 0090 8018 5730, maksymalnie 3 dni przed szkoleniem.
 5. Faktura VAT zostaje wystawiona w dniu szkolenia oraz dostarczona uczestnikom drogą elektroniczną w terminie do 7 dni roboczych po szkoleniu.

5. Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bee Talents sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Matejki 46/3 (60-767)
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze współpracą i komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, bądź żądania ich usunięcia.
 6. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z Administratorem.

6. Postanowienia końcowe

 1. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco przekazywane drogą e-mail.
 2. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2018.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 5 dni od daty udostępnienia ich na stronie rockethive@beetalents.com.

DOŁĄCZ DO NAS NA FB

rockethive@beetalents.com

Bee Talents Sp. z o.o., sp. k.
ul. Matejki 46/3
60-767 Poznań

Wspieramy

© 2018 Rocket Hive | Powered by Bee Talents